Начало Новини
Европа каза „не” на унищожението на Иракли, Пирин и Странджа
Автор daspasimirakli.org   
09 October 2009

Българските власти имат 2 месеца да реагират на първото  предупредително писмо за неизправно въведени директиви на Европейската комисия и неадекватно опазване на природното си наследство

След повече от тригодишна борба, хиляди писма, становища и граждански реакции под формата на протести, подписки, концерти и какви ли не други, игнорирани от българската власт актове, Европейската комисия беше тази, която реши да защити интересите на собствената ни държава, след като управниците й се провалиха в това. 


Първото от поредица предупредителни писма, които де факто представляват отваряне на наказателна процедура срещу  България поради липса на адекватна защита на природното й наследство, дава на страната ни 2 месеца за реакция по случаите Иракли, Банско и Странджа. 

Това се случва  в момент,  когато новата министърка на околната среда и водите Нона Краджова, прясно издаде абсурдна заповед за обявяване на защитена Натура 2000  -  зона  „Иракли - Емине”, която не включва забрана за строителство и по този начин обезсмисли всички граждански актове в защита на символния за гражданското общество в България - плаж Иракли.

Най-големият абсурд в заповедта е това, че в защитената територия дори не се предвижда зона за забрана на строителството, а е посочено, че се обособява «временна зона за забрана на строителството, докато бъде изготвен нов Общ устройствен план на Несебър». Това се случва в община, известна с аборигенското си отношениекъм природата и архитектурата, чиято еманация е мегаполиса «Равда-Несебър-Слънчев бряг-св. Влас-Елените».

Абсолютно неразбраем за нас е и опитът на МОСВ да съобразява Европейски директиви и закони със ОУП, на община и то - Несебър. По този начин местното законодателство се поставя над европейското и го обезсмисля. 

Другата причина, поради която Гражданска група «Да спасим Иракли» намира реакцията на Европейската комисия за единствената адекватна  в случая, е и фактът, че министерската заповед „случайно” изпуска най-спорните парцели, а именно – тези на офшорката „Суис Пропъртис”.
 
Гражданска група  „Да спасим Иракли” иска да поздрави комисарят по околната среда Ставрос Димас*, който деомнстрира по-голямо познание и уважение  към българското биоразнообразие, отколкото българските министри.

Очакваме Министър Нона Караджова да се погрижи и гарантира реалната защита на обявената зона с адекватна на европейското законодателство реакция и нова, отговорна към България и възможните санкции, заповед за забрана на дейности по чл. 19 на ЗБР до излизането на заповедта за защитена зона по Директивата за хабитатите.

В противен случай, ще се наложи за пореден път гражданското общество на България да защитава самό правото си на адекватно защитено биоразнообразие, но този път заедно с Европейската комисия.

    * Ставрос Димас заяви: „Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70 % от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания. Това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие. Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи.”

 
Излезе заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Емине-Иракли” № РД-560/21 .08.2009
Автор forthenature.org   
02 September 2009

 В заповедта е посочена изрична забрана за „изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра” на територията на цялата зона. Липсва обаче ясна забрана за строителство.

Съгласно точка 8 от заповедта за определени парцели, в които е забранено строителството, но само „до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение”. От заповедта за временна забрана за строителство са изключвани парцелите на най-нашумелия инвеститор в местността, швейцарската офшорка Swiss Properties (вижте картата към новината).

Впечатление прави и продължаващото упование на МОСВ в стария Териториален устройствен план на Община Несебър, чиято екологична оценка е с отдавна изтекъл срок на годност (още през 1998 г.). Друго „недоразумение” е, че съгласно Директивата за опазване на природните местообитания (която допълва и доразвива Директивата за птиците), единствено научни аргументи относно биоранообразието следва да са в основата на изводи по отношение на обявяването и управлението на защитени зони. В този смисъл, стар ТУП е недействителен аргумент…

Заповедта за обявяване на защитените зони е най-важния документ, определящ начина на тяхното опазване и управление, тъй като чрез нея се определят начините на използване и ограниченията за извършване на определени типове дейности в зоната, които биха имали отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията. Въпреки това, липсата на изрична забрана за строителство на територията на цялата зона не означава, че строителството е разрешено - всички инвестиционни планове, проекти и програми трябва да преминават оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета на опазване на Натура 2000 зоната и при поява на отрицателно въздействие съгласно Директивата за екологичната отговорност инвеститорите са задължени за своя сметка да премахнат обекта и да рекултивират природата.

Допълнителна информация: местност Иракли е предвидена за защитена зона както по Директивата за птиците, така и по Директивата за местообитанията. Очакваме отбелязаните пропуски да не бъдат повторени при издаването на заповед за обявяване на защитената зона за местообитанията и подчертаваме, че никакви действия на „инвеститори” до момента на излизане и на тази заповед не са законосъобразни.

Защитената зона вече е негативно повлияна от наличните инвестиционни проекти:
- Над 600 м. от устието на р. Вая са дигирани и крайречната растителност е напълно унищожена. За възстановяване на крайречната растителност на устието на реката следва на се приемат активни възстановителни мерки. В заповедта е пропуснато да се заложат ясни забрани за промяна на естествения характер на речните корита и за унищожаване на крайречната растителност в буферна зона около реката.
- Над 10 000 м2 ливади са разчистени от тревната и храстова растителност и е стартирало строителство на триетажна сграда в непосредствена близост до устието на реката. Зоната на строителството би трябвало да попада в буферна защитна за реката зона.

От директното унищожаване на местообитания край р. Вая са повлияни следните видове: късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - в крайречната гора гнезди една от 5те установени двойки за зоната, както и поне 3 двойки земеродно рибарче (Alcedo atthis), които гнездят и живеят в крайречната гора.

В случай на разрешаване на строителство в изоставените ниви, овощни градини и лозя ще бъде повлияно върху птиците, размножаващи се в сухи ливади с разпокъсана растителност - такъв тип земи са разположени около река Вая, както и в ливадите, разположени над крайбрежието между асфалтовия път с. Баня – м. Иракли и защитената местност „Иракли”, както и сухите ливади около село Емона. Такива птици, разпространени на Иракли, са ливаден блатар (Circus pygargus), турилик (Burhinus oedicnemus), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza hortulana), синявица (Coracias garrulus), както и видове, размножаващи се в дървесните и храстови пояси между нивите и от нивите към гората: червеногърбата сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), белочела срвачка (Lanius nubicus).

От видовете, които се хранят в сухи ливади с разпокъсана горска растителност ще бъдат засегнати следните видове, срещащи се в защитена зона „Иракли”: орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел(Hieraaetus pennatus), козодой (Caprimulgus europaeus), осояд (Pernis apivorus).

Становище на Сдружение за дива природа „Балкани” относно проект на заповед за защитена зона Иракли

Текстът на ЗАПОВЕД № РД-560 от 21 август 2009

 
Становище на неформална група „Да спасим Иракли”
Автор daspasimirakli.org   
30 June 2009

Становище на неформална група „Да спасим Иракли” по повод на нещастния случай, довел до убийството на 21-годишния Григор Н.

Неформална гражданска група Да спасим Иракли изразява своите искрени съболезнования на роднините и близките на загиналия Григор. Смъртта му ни потресе и като граждани настояваме за прозрачен и справедлив съдебен процес, за чието развитие ще следим.

Поради липса на изчерпателна и еднозначна информация, относно случилото се на Иракли убийство на 29-ти юни вечерта, Да спасим Иракли се въздържа от позиция на друга основа, освен на свои основни убеждения като:

- Не смятаме, че посещението на плаж с оръжие и ротвайлери е адекватно и може да доведе до нещо друго освен до конфликт.
- В памет на Григор, смятаме,че е наложителен публичен и прозрачен съдебен процес, който да ни увери в това, че има действаща и независима съдебна система, дори за бившите кадри на Министерството на Отбраната.
- Винаги сме смятали, че на Иракли трябва да има къмпинг, кодекс за употребата на мястото, а опъването на палатки да се ограничи в определена за това зона в интерес на природата и нейното опазване. Настояваме общината вместо да поставя всички палатки извън закона да намери адекватна алтернатива.

Още веднъж изразяваме искреното си неразбиране за това как общуването с природата и оръжието могат да съжителстват - който е закупил и носи оръжие в себе си, обикновено има намерение и да го използва.

Подобно поведение и хроника беше типична за дискотеки и курорти – онова, в което сме се надявали Иракли никога да не се превърне и сме ужасени от пренасянето на този вид псевдо-цивилизационна диващина, там, където човек отива заради хармонията и спокойствието.

 
Да почистим Иракли! 22-23-24 май на плажа! ХАЙДЕ Честито ви синьо лято!
Автор daspasimirakli.org   
12 May 2009

Приятели! Ето на – лятото дойде!
Да го посрещнем както подобава - с традиционното почистване на плажа, който обичаме!

Да спасим Иракли навършва 3 години! И ви иска на специалното парти-почистване, с което ще отпразнуваме 3 години медийни, съдебни, социални, персонални битки за плажа, който обичаме толкова!

Нека за рождения ден на една от първите граждански групи в защита на природата, почистим любимия плаж и топнем пръси в морето в очакване на светещия планктон!

Очакваме ви с отворени чували и сърца на 22-23 и 24 май – три дни за всяка година на Да спасим Иракли, да хванете тарамбуките и да ни черпиите с по един чувал смет!

Ние черпим чували и ръкавици (ако някой си донесе лични няма да му се разсърдим). Кметството на Обзор черпи с превозването на боклука.

Транспорта от София – ако някой има кола за споделяне на път и разходи да пише на contact (at) forthenature (dot) org (и тези който се нуждаят от транспорт също) и ще се опитаме да ви изкоординираме - не забравяте да си оставите контакти.

Акцията се подкрепя от Българска фондация Биоразнообразие по проект "За да остане природа в България” (Договор № 01-01-00/04.03.2009), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 
Майсторе, как върви строежа...
Автор daspasimirakli.org   
27 January 2009

От сайта на Суис Пропъртис може да се запознаете с последните актуални снимки от продължаващото незаконно строителство на ваканционно селище “Ривърсайд Вилидж”.

 

снимки: swissproperties.net

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Последна >>

Резултати 19 - 27 от 63