Начало Новини
Министър Джевдет Чакъров не посмя да излезе пред събралите се граждани
Автор daspasimirakli.org   
03 August 2007

 Около 100 души се събраха на акцията на площад Славейков до Министерството на околната среда и водите. Те вече бяха разбрали, че заповедта, която министрите издадоха за забрана на строителството на Иракли всъщност забранява да се строи навсякъде... ОСВЕН ТАМ, КЪДЕТО ИМА ПЛАНОВЕ ДА СЕ СТРОИ!

Заповедта, която е издадена не важи за частите от Иракли, които по териториално устройствен план (ТУП) от 1997 са предвидени за застрояване. Териториано устройственият план е документ, който се изготвя за всяка община. Чрез него се определя разпределението на различните типове земи в дадената община (земеделски земи, горски фонд, защитени територии, зони, в които може да се строи). В ТУП на община Несебър от 1997 г. 1000 декара до морето в местност "Иракли" са предвидени за застрояване. Това обаче е направено без екологична оценка и съответно без да се отчете въздействието на евентуално строителство върху защитената местност. Ето защо този ТУП може да бъде разглеждан като несъстоятелен.

Продължава...
 
Природозащитници се срещнаха с Джевдет Чакъров заради Иракли
Автор forthenature.org   
03 August 2007

Всички 17 съгласувани по Закона за околната среда инвестиционни намерения в района на Иракли изпадащи извън заповедта за забрани, ще трябва първо да преминат първо през оценка на съответствието им с НАТУРА 2000 и едва тогава евентуално биха могли да бъдат разрешени.

Неправителствените организации обаче сериозно се опасяват от начина, по който ще се извършва специфичната оценка по Натура 2000 за съответствие с предмета на опазване в зоната. Практиката досега сочи, че всички „оценки за въздействие върху околната среда” са положителни и ако това продължи, Иракли въобще няма да е защитено.

София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. След като стана ясно правителственото решение за Иракли, оставящо без защита 100 хектара земи определени през 1997 година за застрояване с ТУП на Несебър, десетки граждани се бяха събрали снощи пред министерството с искане за среща с министъра.

Продължава...
 
Среща между природoзащитниците от “Да спасим Иракли” и министър Чакъров на 3 август, петък, от 11 ч.
Автор daspasimirakli.org   
03 August 2007

Министър Чакъров не слезе при протестиращите природозащитници, а им предложи среща за следващата сутрин.

8 въпроса към министър Чакъров отправиха природозащитниците, на които ще очакват отговор на утрешната си среща. Те смятат, че няма основание за изключване на територии от заповедта и заявяват, че ще протестират до удовлетворяване на исканията си.

1. Какви са мотивите за невключване на териториите от ТУП на Несебър от 1997 с оглед предмета и целите на Потенциална Защитена зона (ПЗЗ) Емине-Иракли? Значи ли това, че според МОСВ в тази територия не се срещат защитени местообитания и видове - предмет на опазване в зоната?

2. Колко по брой и какви по вид процедури по гл. 6 на ЗООС са изведени досега за ПЗЗ Емине-Иракли?

3. Колко от тях по брой и вид са със завършена процедура на пълно одобрение съгл. др. закони към 29.06.2007 по смисъла на приетите към тази дата промени на ЗБР?

4. В какъв период и по какъв начин МОСВ ще проведе процедурите по специфична оценка по чл. 31 - 33 на ЗБР за инвестиционните намерения  и планове без завършена процедура?

5. Как МОСВ ще изпълни задълженията на Р България по опазване интегритета на потенциалните Зони от значение на общността, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 на Директива 92/43/ЕИО, по-конкретно на ПЗЗО Емине – Иракли спрямо отрицателните въздействия на инвестиционните намерения и планове със завършени процедури по одобрение към 29.06.2007, ако има такива в ПЗЗО Емине - Иракли?

6. В случай, че въпреки изискванията за предварително провеждане на специфична оценка те бъдат одобрени от общинските органи и започне изграждането на инвестиционните намерения, как и кога МОСВ ще спре извършването на такива нарушения?

7. Установи ли МОСВ виновните лица за унищожаването на защитени местообитания по реката и бреговете на река Вая близо до нейното устие и в нарушение за заповедта по чл. 45 на ЗЗТ? Кога и какви мерки за възстановяването им ще предприеме МОСВ?

8. Кога МОСВ ще приключи започналата процедура за обявяване на разширение на Защитена местност Иракли, за чиято територия беше издадена заповедта по чл. 45 на ЗЗТ? 

Според сигнали на очевидци и свидетели в Иракли покрай брега на река Вая в момента умишлено се изкоренява, изсича и унищожава ценна, рядка и защитена естествена растителност и дори красивата пясъчна лилия по плажа с цел елиминиране на доводи за обявяване на защитена местност или налагане на превантивна защита.

Природозащитниците напомнят, че за унищожаването на ценна природа ще ни бъдат наложени санкции, както и условия за възстановяването й, които ще плащаме всички ние, в името на облагодетелстването на неколцината инвеститори, някои от които вече известните “Суис пропъртис” и АКБ Форес. А към това следва да се добави и унищожената природа.

Гражданска група “Да спасим Иракли” и подкрепящите я еколози, природозащитници, неправителствени организации и граждани са недоволни от начина, по който бе продължена заповедта за забрана на строителството в Иракли. Малката на пръв поглед част от териториите, които са изключени от новата заповед, покриват до голяма степен площите, предложени за включване преди 1 година като защитена местност, като освен това са разположени предимно на първа линия по протежение на почти половината плаж. С това всъщност се забранява строителството на по-задните терени, а се разрешава за прилежащите най-близо до плажа и край река Вая.

По тези места са концентрирани най-ценните местообитания и практически най-съществената част за съхрняване от зоната.

Снимки и материали:
www.daspasimirakli.org
www.forthenature.org

 
Министър Чакъров подписа днес нова заповед, с която се продължава временната забрана за строителство
Автор moew.government.bg   
02 August 2007

Министър Джевдет Чакъров подписа заповед, с която се продължава временната забрана за строителство и други дейности в района на Иракли-Емине. Тези територии са потенциални зони от НАТУРА 2000.

Във връзка с решението на Министерския съвет от втори март тази година за одобряване на списъците със зоните по НАТУРА 2000 в заповедите за зоните от екомрежата да не се включват населени места и урбанизирани територии по одобрени и влезли в сила общи устройствени и подробни устройствени планове, в обхвата на заповедта за Иракли не се включват предвидените в действащия от 1997 година териториално-устройствения план на община Несебър зони за застрояване в района. Те са върху площ от около 1000 дка. За останалите близо 38 000 дка срокът на действие на забраната за строителство е една година, или до издаването на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на птиците в района на Иракли-Емине.

 
Първите 50 заявления за достъп до информация за Иракли бяха подадени днес в Министерството
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2007

 Граждани попитаха по официален път Министъра на околната среда и водите до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност "Иракли - Емине". Предложение за това беше попадено в Министерството още юли месец миналата година (вх. № 48-00-483). Новата защитена местност трябва да обхваща цялостно дивното кътче и да защити Иракли от ВСЯКАКВО СТРОИТЕЛСТВО.

Гражданите също така поискаха копие от заповедта за удължаване защитата на Иракли или заповед за превантивна защита на Иракли като бъдещо НАТУРА 2000 място. Въпреки няколкократно изразяваната пред медии загриженост на министър Джевдет Чакъров за съдбата на Иракли за жалост не знаем дали такива документи са издадени, въпреки че тяхното издаване е именно в правомощията на Министъра.

За да покажем че защитата на Иракли е все още въпрос от общонационално значение нека продължим да подаваме заявления за достъп до информация в Министерството на околната среда и водите. Деловодството по такива въпроси е на бул. "Мария Луиза" 22, работи с граждани всеки ден от 14.00 до 17.30 часа. Можете да отидете до там със своето заявление или да го изпратите с обратна разписка по пощата. От Министерството са длъжни да ви отговорят в срок до един месец.

Изтегли заявление за достъп до обществена информация

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Последна >>

Резултати 55 - 63 от 63