Начало Новини Среща между природoзащитниците от “Да спасим Иракли” и министър Чакъров на 3 август, петък, от 11 ч.
Среща между природoзащитниците от “Да спасим Иракли” и министър Чакъров на 3 август, петък, от 11 ч. Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
03 August 2007

Министър Чакъров не слезе при протестиращите природозащитници, а им предложи среща за следващата сутрин.

8 въпроса към министър Чакъров отправиха природозащитниците, на които ще очакват отговор на утрешната си среща. Те смятат, че няма основание за изключване на територии от заповедта и заявяват, че ще протестират до удовлетворяване на исканията си.

1. Какви са мотивите за невключване на териториите от ТУП на Несебър от 1997 с оглед предмета и целите на Потенциална Защитена зона (ПЗЗ) Емине-Иракли? Значи ли това, че според МОСВ в тази територия не се срещат защитени местообитания и видове - предмет на опазване в зоната?

2. Колко по брой и какви по вид процедури по гл. 6 на ЗООС са изведени досега за ПЗЗ Емине-Иракли?

3. Колко от тях по брой и вид са със завършена процедура на пълно одобрение съгл. др. закони към 29.06.2007 по смисъла на приетите към тази дата промени на ЗБР?

4. В какъв период и по какъв начин МОСВ ще проведе процедурите по специфична оценка по чл. 31 - 33 на ЗБР за инвестиционните намерения  и планове без завършена процедура?

5. Как МОСВ ще изпълни задълженията на Р България по опазване интегритета на потенциалните Зони от значение на общността, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 на Директива 92/43/ЕИО, по-конкретно на ПЗЗО Емине – Иракли спрямо отрицателните въздействия на инвестиционните намерения и планове със завършени процедури по одобрение към 29.06.2007, ако има такива в ПЗЗО Емине - Иракли?

6. В случай, че въпреки изискванията за предварително провеждане на специфична оценка те бъдат одобрени от общинските органи и започне изграждането на инвестиционните намерения, как и кога МОСВ ще спре извършването на такива нарушения?

7. Установи ли МОСВ виновните лица за унищожаването на защитени местообитания по реката и бреговете на река Вая близо до нейното устие и в нарушение за заповедта по чл. 45 на ЗЗТ? Кога и какви мерки за възстановяването им ще предприеме МОСВ?

8. Кога МОСВ ще приключи започналата процедура за обявяване на разширение на Защитена местност Иракли, за чиято територия беше издадена заповедта по чл. 45 на ЗЗТ? 

Според сигнали на очевидци и свидетели в Иракли покрай брега на река Вая в момента умишлено се изкоренява, изсича и унищожава ценна, рядка и защитена естествена растителност и дори красивата пясъчна лилия по плажа с цел елиминиране на доводи за обявяване на защитена местност или налагане на превантивна защита.

Природозащитниците напомнят, че за унищожаването на ценна природа ще ни бъдат наложени санкции, както и условия за възстановяването й, които ще плащаме всички ние, в името на облагодетелстването на неколцината инвеститори, някои от които вече известните “Суис пропъртис” и АКБ Форес. А към това следва да се добави и унищожената природа.

Гражданска група “Да спасим Иракли” и подкрепящите я еколози, природозащитници, неправителствени организации и граждани са недоволни от начина, по който бе продължена заповедта за забрана на строителството в Иракли. Малката на пръв поглед част от териториите, които са изключени от новата заповед, покриват до голяма степен площите, предложени за включване преди 1 година като защитена местност, като освен това са разположени предимно на първа линия по протежение на почти половината плаж. С това всъщност се забранява строителството на по-задните терени, а се разрешава за прилежащите най-близо до плажа и край река Вая.

По тези места са концентрирани най-ценните местообитания и практически най-съществената част за съхрняване от зоната.

Снимки и материали:
www.daspasimirakli.org
www.forthenature.org