Начало
Защитена територия по Българските закони за Иракли-Емона НЯМА ДА ИМА Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
23 August 2007
"СЧИТАМ ЗА НЕОБОСНОВАНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКА ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (НАТУРА 2000) И ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИ ПО СМИСЪЛА ЗЗТ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ИРАКЛИ - ЕМОНА Е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА."

Писмена справка относно заявление за достъп до обществена информация на МОСВ

 Министерството на околната среда и водите предостави пълен достъп на информацията в отговор на подадените на 1 август заявления . Основните въпроси, които бяха зададени, касаеха обявяването на новата, голяма защитена местност "Иракли - Емине", както и НАТУРА 2000 зоната "Иракли - Емине".  Желанието беше да напомним на Министъра, че е време за удължаване срока за забрана на строителството на Иракли, тъй като към момента няма обявена нова защитена местност, а зоната по НАТУРА 2000 е все още в списъка на отложените за прецизиране.

Заповед № 626/02.08.2007 за забрана строитеслтвото на Иракли (на площ 1 000 дка по-малко от до сега действащата)

В отговор на нашето питане за това до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност е посочено, че "процедурата за обявяване на защитената местност "Иракли - Емине" е нецелесъобразно да бъде продължена", т.е. защитена територия по българските закони, която да обхване цялото Иракли, НЯМА ДА ИМА.

Коментирай тази статия във форума на сайта 

Защитата на Иракли ни е обещана чрез Закона за биологичното разнообразие, който прилага в България Европейските Директиви за изграждане на НАТУРА 2000 мрежа. На негово основание е и издадената заповед 626/02.08.2007 за забрана на строителството на Иракли. Тази заповед обаче не обхваща същите територии, както миналогодишната. Изключени са 1000 дка, включени в Териториално устройствения план на Община Несебър, като строителни. В техните граници попадат 17 инвестиционни предложения, между които на крупните инвеститори Swiss properties и АКБ Форес.

Никое от тези инвестиционни предложения няма строително разрешение. Преди евентуалното му получаване следва да преминат специфична екологична оценка във връзка с предмета на опазване в НАТУРА 2000 зоната "Иракли - Емине". Лошото е, че възприетата процедура за това е същата, както при българските ОВОС-и ( Оценка на въздействието върху околната среда) : инвеститора ПЛАЩА на фирмата по ОВОС за оценка на неговия обект. Резултат: САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ ОВОС-и !!!

Подобна практика за извършване на екологични оценки се срещат и в Европа, но в  България очевидно тя не работи и ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ. Създаването на независим контролен орган (под формата на държавна агенция), в който да влизат български и чужди експерти и  учени, експерти от НПО и граждани е просто необходимо. По този начин ще се гарантира една реална екологична оценка, Това ще е единственият шанс , в който да има защита на природата според съответния изработен от експерти, община и обществени обсъждания с местни хора режим  на защита, а не просто защитени зони на лист хартия.

На снимката : река Вая на Иракли, разорана по време на действие заповедта на Министъра