Начало Документи Анализи и становища Становище на СДП Балкани по проект на заповед на Защитена зона Емине - Иракли (за птиците)
Становище на СДП Балкани по проект на заповед на Защитена зона Емине - Иракли (за птиците) Печат Е-мейл
Автор Сдружение за дива природа ‘БАЛКАНИ”   
02 September 2009

Становище относно: Процедура по издаване на заповед за обявяване на защитена зона “Емине” BG0002043, и молба на основание АПК за третиране на СДП БАЛКАНИ, като заинтересована страна по процедурата

Уважаема госпожо министър,

Искаме да изразим становище по точка 7  и 8 от предложените забрани в проекто заповедта за обявяване на защитена зона “Емине” BG0002043.

Искаме да мотивираме необоходимостта от въвеждане на предвидените в точката ограничения за територията на цялата зона.

Преди всичко следва отново и отново да се посочва, че основна цел на зоните от НАТУРА 2000 за опазване на дивите птици е опазването на видовете птици от безпокойство и опазването на техните местообитания от увреждане. Този инструмент обаче не е изолиран само до НАТУРА 2000 зоните, а се прилага за целия район на разпространение на тези видове. Разликата е, че изискуемото ниво на опазване в НАТУРА 2000 зоните е по-високо. Така или иначе обаче смисъла на Директивата ясно посочва, че това е система от взаимосвързани мерки и състоянието на една НАТУРА 2000 зона и необходимото ниво на опазване са пряко свързани със състоянието на съответния вид в местообитанията и популациите извън НАТУРА 2000 зоните. Колкото повече съответния вид е застрашен като цяло, толкова по- голяма следва да е ролята на обявените НАТУРА 2000 зони за поддържане на популациите на видовете и местообитанията.

В тази светлина налагането на ограниченията предвидени в точка 8.1. става абсолютно необходимо. В резултат на системното и безпардонно нарушаване на екологичното законодателство свързано със застрояването, а именно липса на оценка на кумулативните ефекти от множество проекти, незачитане на нормите на Наредба No 7 за устройство на територията и системното несъобразяване с решението по екологична оценка за ОУП на Несебър от 1997 година , понастоящем териториите и местообитанията разположени в съседство със защитената зона са подложени на 100% унищожение и застрояване. Допускането на застрояване даже в по-ограничени размери, при това в ключови местообитания н защитената зона, каквито са долината на река Вая и крайбрежната ивица изцяло би компрометирало целта с която се създава зоната. Всяко едно застрояване особено в тези части, които са предвидени за възможно застрояване според заповедта ще доведе до неминуемо унищожение на ключови местообитания – за размножаване и за струпване по време на миграция на видове предмет на опазване в защитената зона. Местообитания на 100% унищожени извън защитената зона в общините Несебър и Бяла. Освен това самите изградени сгради и съпътстващата инфраструктура ще представляват директна опасност за мигриращите птици.Ежегодно хиляди птици у нас загиват от сблъсъци със сгради,със стъкла на сгради,с електропроводи и с автомобили. Тази смъртност досега е била пренебрежимо малка в района на Емине –Иракли, но ще се увеличи драстично ако се реализира планираното мащабно строителство в района,което не е забранено за цялата зона според предложения от проекто-заповедта режим. При това следва да се има предвид, че в зависимост от вятъра и облачността птиците мигрират както покрай самия бряг така и до 10 и повече километри навътре в сушата.Така че ефектът от строителството ще се чувства осезаемо в цялата зона,а не в една част от нея само.
Строителството и създаването на жилищни зони в района ще има и още едно негативно въздействие върху мигриращите птици –светлинното “замърсяване”  водещо до объркване на нощните мигранти.Повече от 60% от мигриращите птици у нас са нощни мигранти.Светлините на градове и села,стадиони, увеселителни сгради,силни фарове и др ги объркват и ги привличат при което те кацат в непривична за тях среда/селищна/ в безпомощно състояние и до следващата сутрин най-често стават жертва на котки,кучета,автомобили или хора.  Този ефект непознат досега в района на Емине –Иракли ,но много типичен за гр.Бургас например ще се разпростре и в защитената зона.

Поради тези ясни мотиви настояваме предвидените забрани в точка 8, включително и забраната за строителство да важат за цялата територия на защитената зона.

Предлагаме следната редакция на тази точка, като се разбие на отделни точки, а следващите се преномерират съответно:

“8. Забранява се строителството с изключение на територии със заварено завършено застрояване преди обяваване на защитената зона и с изключение на инвестиционни намерения за които са завършени всички съгласувателни и разрешителни процедури към датата на одобряване на заповедта.

Точки 8.2. и 8.3. запазват текстовете си, но важата за цялата зона и стават съответно 9-та и 10-та точка.

По отношение на точка 7.4. считаме, че е недопустимо да има каквито и да било изключения от забраната за изграждане на съоръжения за добив на електроенергия посредством силата на вятъра. Района на н.Емине и Иракли е може би най-неподходящото място за изграждане на такива съоръжения в цялата страна от консервационна гледна точка. Тук само дневните реещи се мигранти през есенната миграция са почти половин милион! Това определя не само европейско, но и световно значение на района като “гореща точка” на струпване на мигриращи ята птици. Ако до момента на обявяване на заповедта бъде завършена успешно процедура за ветропарк на това място това само ще покаже колко несъвършена,фиктивна и нефункционална е в момента процедурата по ОВОС и оценка за съвместимост прилагана у нас. Такова едно евентуално решение следва незабавно да се отмени защото то би довело до тежки последствия за птиците на цяла Източна Европа и да бъдем без съмнение подложени на наказателна процедура от страна на ЕК. При това няма оправдание за инвеститорите и експертите по ОВОС и ОС ,че не са имали информация за значимостта на Емине в това отношение тъй като има от години множество български и чуждестранни публикации по тази тема ,а и през 2007 г. излезе книгата “Орнитологично важните места в България и Натура-2000” на БДЗП ,където са посочени конкретни данни за числеността на мигриращите видове птици над Емине. Евентуалните негативни последствия едни вятърни генератори на това място бихме окачествили като “катастрофални” с цялата отговорност на една такава квалификация.


Дата: 14.08.2009
С уважение: Андрей Ралев
/член на УС, лице с представителна власт/

 Становище на Сдружение за дива природа „Балкани” относно проект на заповед за защитена зона Иракл PDF