Начало Новини Излезе заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Емине-Иракли” № РД-560/21 .08.2009
Излезе заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Емине-Иракли” № РД-560/21 .08.2009 Печат Е-мейл
Автор forthenature.org   
02 September 2009

 В заповедта е посочена изрична забрана за „изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра” на територията на цялата зона. Липсва обаче ясна забрана за строителство.

Съгласно точка 8 от заповедта за определени парцели, в които е забранено строителството, но само „до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение”. От заповедта за временна забрана за строителство са изключвани парцелите на най-нашумелия инвеститор в местността, швейцарската офшорка Swiss Properties (вижте картата към новината).

Впечатление прави и продължаващото упование на МОСВ в стария Териториален устройствен план на Община Несебър, чиято екологична оценка е с отдавна изтекъл срок на годност (още през 1998 г.). Друго „недоразумение” е, че съгласно Директивата за опазване на природните местообитания (която допълва и доразвива Директивата за птиците), единствено научни аргументи относно биоранообразието следва да са в основата на изводи по отношение на обявяването и управлението на защитени зони. В този смисъл, стар ТУП е недействителен аргумент…

Заповедта за обявяване на защитените зони е най-важния документ, определящ начина на тяхното опазване и управление, тъй като чрез нея се определят начините на използване и ограниченията за извършване на определени типове дейности в зоната, които биха имали отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията. Въпреки това, липсата на изрична забрана за строителство на територията на цялата зона не означава, че строителството е разрешено - всички инвестиционни планове, проекти и програми трябва да преминават оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета на опазване на Натура 2000 зоната и при поява на отрицателно въздействие съгласно Директивата за екологичната отговорност инвеститорите са задължени за своя сметка да премахнат обекта и да рекултивират природата.

Допълнителна информация: местност Иракли е предвидена за защитена зона както по Директивата за птиците, така и по Директивата за местообитанията. Очакваме отбелязаните пропуски да не бъдат повторени при издаването на заповед за обявяване на защитената зона за местообитанията и подчертаваме, че никакви действия на „инвеститори” до момента на излизане и на тази заповед не са законосъобразни.

Защитената зона вече е негативно повлияна от наличните инвестиционни проекти:
- Над 600 м. от устието на р. Вая са дигирани и крайречната растителност е напълно унищожена. За възстановяване на крайречната растителност на устието на реката следва на се приемат активни възстановителни мерки. В заповедта е пропуснато да се заложат ясни забрани за промяна на естествения характер на речните корита и за унищожаване на крайречната растителност в буферна зона около реката.
- Над 10 000 м2 ливади са разчистени от тревната и храстова растителност и е стартирало строителство на триетажна сграда в непосредствена близост до устието на реката. Зоната на строителството би трябвало да попада в буферна защитна за реката зона.

От директното унищожаване на местообитания край р. Вая са повлияни следните видове: късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - в крайречната гора гнезди една от 5те установени двойки за зоната, както и поне 3 двойки земеродно рибарче (Alcedo atthis), които гнездят и живеят в крайречната гора.

В случай на разрешаване на строителство в изоставените ниви, овощни градини и лозя ще бъде повлияно върху птиците, размножаващи се в сухи ливади с разпокъсана растителност - такъв тип земи са разположени около река Вая, както и в ливадите, разположени над крайбрежието между асфалтовия път с. Баня – м. Иракли и защитената местност „Иракли”, както и сухите ливади около село Емона. Такива птици, разпространени на Иракли, са ливаден блатар (Circus pygargus), турилик (Burhinus oedicnemus), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza hortulana), синявица (Coracias garrulus), както и видове, размножаващи се в дървесните и храстови пояси между нивите и от нивите към гората: червеногърбата сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), белочела срвачка (Lanius nubicus).

От видовете, които се хранят в сухи ливади с разпокъсана горска растителност ще бъдат засегнати следните видове, срещащи се в защитена зона „Иракли”: орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел(Hieraaetus pennatus), козодой (Caprimulgus europaeus), осояд (Pernis apivorus).

Становище на Сдружение за дива природа „Балкани” относно проект на заповед за защитена зона Иракли

Текстът на ЗАПОВЕД № РД-560 от 21 август 2009