Начало Документи Анализи и становища #2 Доклад за оценка на съвместимостта-местообитания
#2 Доклад за оценка на съвместимостта-местообитания Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2010

Д О К Л А Д за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение на триетажна сграда с апартаменти за туристическо ползване с КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище в поземлен имот № 27454.23.72, местност „Кладери” землище с. Емона, Община Несебър” с предмета и целите на опазване на защитената зона “Емине Иракли”, с код BG0001004, съгласно изискванията на Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна

Изтегли документа от тук