Начало Документи Анализи и становища #4 Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони
#4 Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
01 August 2010

Доклад за оценка ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ПОЧИВНА БАЗА В ПИ № 27454.23.39, МЕСТНОСТ „КЛАДЕРИ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЕМОНА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР” (Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007 г.)

Изтегли документа от тук