Начало Новини НЕФТЕНА ЗАПЛАХА ЗА МОРЕТО!
НЕФТЕНА ЗАПЛАХА ЗА МОРЕТО! Печат Е-мейл
Автор daspasimirakli.org   
05 April 2011
МАСОВИ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ ОЧАКВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАРАДИ КОНЦЕСИЯТА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ, ЗАПЛАШВАЩА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ И ДЕМОКРАТИЧНОСТТА В СТРАНАТА
 българска фирма, близка до Румен Овчаров, ще проучва и евентуално добива нефт от 7000 кв.км от акваторията на страната от Силистар до Бяла - цялото южно Черноморие може да забрави за туризъм в случай, че стартира добив на нефт в района

Като  гражданска група, ние от "Да спаисм Иракли"  сме смутени и оставени в недоумение от решение №69 от 03.02.2011 г. на Министерски съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок 1-14 Силистар на фирма Ледербел БГ” ООД.  (Зоната обхваща континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море от Резово до Бяла. Участъкът е с размери 115 на 130 км. или почти 7000 кв.км.)

Тревожен е не само фактът, че такова решение се взима тихо-мълком спрямо широката общественост, но и че по никакъв начин не са били взети под внимание изискванията на закона и уведомени местните общини, чиито  опити  да развиват туризъм ще бъдат повалени с един удар заедно с т.нар. стратегически за страната черноморски туристически отрасъл, а шансовете му за каквато и да е устойчивост - смазани, в случай, че започне добив на нефт.

Без оглед на екологичните рискове, без обществени обсъждания и без какъвто и да е демократичен механизъм за обратна връзка, това решение е подигравка с местното население, гражданското общество и екологичното законодателство на Европейския съюз. Ето защо ние се надяваме то да е просто плод на грешка или необясним сантимент към личността на Румен Овчаров - доказал се като пръв радетел за източването на държавните реурси по креативни начини, на всякаква цена.

В реалния живот обаче, в страна от ЕС, в контекста на претенции за демократичност, това е недопустимо. Недопустимо е във време, когато светът търси и инвестира в чисти източници на енергия и стана свидетел на една от най-сериозните екологични катастрофи в историята на цивилизацията като  разлива в Мексиканския залив, България да поема такъв огромен икономически и екологичен риск - без широк обществен дебат и в името на петролни интереси, които никъде по света не са чисти и не облагодетелстват обществото или местната общност.  Всички ние и вероятно много следващи поколения ще плащаме за този огромен риск, в случай на добив, а печалбата (която е несравнима с цената на концесията) ще отива в джоба на кръга около Румен Овчаров. За сметка на това щетите могат да бъдат непоправими и да съсипят съвкупност от икономически, културни и екологични системи, които съществуват хармонично съвместно.
 
В изказванe на министър Трайчо Трайков става ясно още, че в случай, че бъде открит нефт, концесията на добива му се отдава на фирмата, която е водила проучванията. (питаме се - какъв би бил смисълът иначе?)

Учудени оставаме и от готовността на министър Трайчо Трайков да рискува рейтинга на ГЕРБ с такова решение преди избори. (Макар никой от нас да не би гласувал за ГЕРБ, твърде вероятно е морските почитатели на ГЕРБ да потърсят алтернатива.)

Надяваме се правителството решително и спешно  да заеме твърда и еднозначна позиция по отношение на енергийната политика на страната и да заяви позиция, достойна за съвременна държава - за насърчаване на преминаването към възобновяеми и безопасни източници на енергия. Инвестиране в гео-термална енергия(с която би могла да се отоплява цяла Варна примерно), малки слъчневи панели за домакинствата и ветро-генератови в морето са само някои от пътищата към преминаване към ниско-въглеродна икономика. Смятаме, че пагубните последсвтия на петролната индустрия не са видими само за слепците.

Гражданска група Да спасим Иракли, която разработи своя харта за устойчиво развитие на Черноморието, е в готовност да започне серия от протести в столицата и страната в случай, че правителството не отмени решението си. Решението ще бъде обжалвано и във ВАС.

Мотивите пред ВАС за отмяна на решението са, както следва:

Районът, в който се планира извършване на търсенето и проучването е район, в непосредствена близост до който са разположени:
  • Територията на природен парк „Странджа” и цяла поредица от защитени зони от мрежата „Натура 2000”;

  • Територията на ваканционни селища с развит туристически поминък на населението;

    Работната програма за търсене и проучване, която би трябвало да съдържа конкретни дейности (справка чл.51, ал.3 от ЗПБ) е трябвало да бъде подложена на оценка за съвместимостта й с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и чл.6 (3) от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО). Това не е сторено.

    Работната програма за търсене и проучване е трябвало също така да бъде подложена най-малкото на процедура за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. В този смисъл са текстовете на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС и на приложение 2 към чл.93, ал.1, т. 1 и 2 на ЗООС и по-специално на т.2, буква „д” от цитираното приложение. В мотивите на решението на МС няма данни да е спазено това изискване на закона.

Министерският съвет на РБ незаконосъобразно, без да има доказателства за съответствие с горепосочените текстове на ЗПБ и ЗООС, е приел, че представената работна програма отговаря на изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве.