Начало Защитена местност

Категория: Защитена местност
Местоположение: с. Емона, община: Несебър, област: Бургас
Площ: 42.30 хектара
РИОСВ: Бургас ул."Перущица" 67 ет.3 п.к.219
Документи на обявяване: Заповед No.РД110 от 06.05.1994
Цели на обявяване:
Опазване на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици.
Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, разкриване на кариери и други дейности с които се изменя естествения облик на местността;
2. Забранява се внасянето на нехарактерни за района растителни видове;
3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни;
4. Забранява се бране на цветя за букети, изкореняване на растения, събиране на билки;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забранява се ловуване, както и улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
7. Забранява се къмпиране и палене на огън извън определените за това места.


Промяна в т. 1 и добавяне на т. 8 със заповед № РД-1267 от 02.12.2004г.

1. Забранява се строителството, разкриване на кариери и други дейности с които се изменя естествения облик на местността, с изключение на строителството, свързано с осъществяването на поддържащи, възстановителни и охранителни дейности, включително изграждане на съоръжения за противопожарна защита и наблюдение на растителни видове и птици;
2. Забранява се внасянето на нехарактерни за района растителни видове;
3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни;
4. Забранява се бране на цветя за букети, изкореняване на растения, събиране на билки;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забранява се ловуване, както и улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
7. Забранява се къмпиране и палене на огън извън определените за това места.
8. Забранява се достъп на моторни превозни средства в ивицата между пътя за с. Емона и морето, освен за обезпечаване на дейностите по т. 1.