Начало Натура 2000

Натура 2000 заема централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване природни видове и местата, които те обитават. Тя включва специални защитени райони, определени от страните членки, съгласно Директивата за природните местообитания, както и специални защитени райони, определени в Директивата за защита на птиците от 1979 г. Създаването на такава мрежа от защитени райони отговаря на задълженията на Съюза, поети в рамките на Конвенцията на ООН за запазване на биологичното разнообразие.

Подробна информация за Натура 2000

Както виждате, приятели , цялата местностт от нос Емине до Обзор е оценена от Натура 2000 и е предвидена за включване към националните и Европейски мрежи от защитени зони.

Това, че неколцина строителни инвеститори със съмнителни мотиви се опитват в последния момент непосредствено преди влизането ни в ЕС да променят статута на реституирани земеделски земи и горски масиви в земи за строеж, е пореден опит да се заграби каквото може, докато никой не им налага контрол.

Ако сега ние не упражним контрола, за който имаме законови и граждански права, няма да има кой друг да опази това недокоснато кътче от Черноморието ни.

Ние трябва да поискаме от институциите, които са отговорни пред нас, да опазят красивата ни природа, но трябва да действаме, не само да говорим или да се предаваме, преди да сме опитали.