Европа каза „не” на унищожението на Иракли, Пирин и Странджа
Автор daspasimirakli.org   
09 October 2009

Българските власти имат 2 месеца да реагират на първото  предупредително писмо за неизправно въведени директиви на Европейската комисия и неадекватно опазване на природното си наследство

След повече от тригодишна борба, хиляди писма, становища и граждански реакции под формата на протести, подписки, концерти и какви ли не други, игнорирани от българската власт актове, Европейската комисия беше тази, която реши да защити интересите на собствената ни държава, след като управниците й се провалиха в това. 


Първото от поредица предупредителни писма, които де факто представляват отваряне на наказателна процедура срещу  България поради липса на адекватна защита на природното й наследство, дава на страната ни 2 месеца за реакция по случаите Иракли, Банско и Странджа. 

Това се случва  в момент,  когато новата министърка на околната среда и водите Нона Краджова, прясно издаде абсурдна заповед за обявяване на защитена Натура 2000  -  зона  „Иракли - Емине”, която не включва забрана за строителство и по този начин обезсмисли всички граждански актове в защита на символния за гражданското общество в България - плаж Иракли.

Най-големият абсурд в заповедта е това, че в защитената територия дори не се предвижда зона за забрана на строителството, а е посочено, че се обособява «временна зона за забрана на строителството, докато бъде изготвен нов Общ устройствен план на Несебър». Това се случва в община, известна с аборигенското си отношениекъм природата и архитектурата, чиято еманация е мегаполиса «Равда-Несебър-Слънчев бряг-св. Влас-Елените».

Абсолютно неразбраем за нас е и опитът на МОСВ да съобразява Европейски директиви и закони със ОУП, на община и то - Несебър. По този начин местното законодателство се поставя над европейското и го обезсмисля. 

Другата причина, поради която Гражданска група «Да спасим Иракли» намира реакцията на Европейската комисия за единствената адекватна  в случая, е и фактът, че министерската заповед „случайно” изпуска най-спорните парцели, а именно – тези на офшорката „Суис Пропъртис”.
 
Гражданска група  „Да спасим Иракли” иска да поздрави комисарят по околната среда Ставрос Димас*, който деомнстрира по-голямо познание и уважение  към българското биоразнообразие, отколкото българските министри.

Очакваме Министър Нона Караджова да се погрижи и гарантира реалната защита на обявената зона с адекватна на европейското законодателство реакция и нова, отговорна към България и възможните санкции, заповед за забрана на дейности по чл. 19 на ЗБР до излизането на заповедта за защитена зона по Директивата за хабитатите.

В противен случай, ще се наложи за пореден път гражданското общество на България да защитава самό правото си на адекватно защитено биоразнообразие, но този път заедно с Европейската комисия.

    * Ставрос Димас заяви: „Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70 % от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания. Това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие. Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи.”

 
България получава четири отделни предупреждения за неспазване на законодателството
Автор europa.eu   
08 October 2009

Европейската комисия изпраща на България четири писмени предупреждения, отнасящи се за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното си наследство. Три от предупрежденията се отнасят за защитените зони, а четвъртото засяга действащото законодателство. Районите включват планината Пирин, където е изграден голям ски център; община Царево в южната част на страната, където голяма защитена зона близо до Черно море е под заплаха, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона на Емине—Иракли в близост до Черно море. Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата.

Европейският комисар по околната среда Ставрос Димас заяви: „Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70 % от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания. Това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие. Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи.”

Четири писмени предупреждения, отнасящи се до недостатъците в законодателството

Комисията получи няколко оплаквания, отнасящи се до текущи туристически и скиорски строителни дейности в ски центъра Банско, който се намира в защитени райони на Пирин планина, известни със своите забележителна флора и фауна. Някои от посочените строителни дейности са били разрешени от националните власти преди да се направи каквато и да е подходяща оценка на тяхното въздействие и кумулативни ефекти върху защитените видове и местообитания. Подобни оплаквания бяха получени за липсата на оценка за въздействието върху защитените райони, които са част от благоустройствения план на община Царево в Югоизточна България – друг важен район за туризъм, където местообитанията и видовете в крайбрежната зона се изложени на голям риск.

Третото предупреждение засяга по-съществен въпрос, свързан с българското законодателство за околната среда, което все още не е напълно съгласувано с Директивата за местообитанията — ключов документ на законодателството на ЕС за защита на флората и фауната. Съгласно Директивата, държавите-членки се задължават да оценяват влиянието на всички планове и проекти, които могат да имат значително въздействие върху защитените зони, независимо от тяхното местоположение. Практическите последици от недоброто въвеждане на директивата станаха очевидни след разрушаването на важни местообитания вследствие на строителни работи по поречието на река Вая в защитената територия Емине—Иракли, което е предмет на четвъртото писмо, изпратено от Европейската комисия. Във връзка с всеки от тези случаи Комисията е изпратила на българските власти първо писмено предупреждение, с цел да се вземат мерки по тези въпроси. Сега българските власти имат два месеца за отговор.

Специални защитени територии и специални защитени зони

Европейската природа е защитена чрез два ключови законодателни документа — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Съгласно Директивата за дивите птици, държавите-членки се задължават да определят подходящи места за Специални защитени зони (СЗЗ) за опазването на дивите птици. Определянето на Специалните защитени зони трябва да се основава на обективни и проверими научни критерии.

Съгласно Директивата за местообитанията, държавите членки изготвят списък на територии от значение за Общността (ТЗО) на тяхната територия, които могат да дадат значителен принос за съхраняване на типовете местообитания и видове в Европа. След като тези територии се публикуват в списък на Общността, държавите-членки разполагат с шест години да съгласуват своето законодателство, така че да превърнат териториите от значение за Общността в правилно управлявани специални защитени зони (СЗЗ). Специалните защитени зони и териториите от значение за Общността образуват заедно мрежата от защитени зони Натура 2000, която представлява най-важният инструмент на ЕС за съхраняване на естествените местообитания и на растителните и животински видове в тях.

Правна процедура


Член 226 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощия да предприема правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения.

Ако Комисията прецени, че би могло да е налице нарушение на правото на ЕС, което предполага откриването на процедура за нарушение (infringement procedure), Комисията изпраща „Официално уведомително писмо (Letter of Formal Notice)“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите забележки до определена дата, обикновено в срок от два месеца.

В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да вземе решение да изпрати „Аргументирано становище (Reasoned Opinion)“ (второ и окончателно писмено предупреждение) до държавата-членка. В този документ ясно и окончателно се посочват причините, поради които Комисията счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и се призовава държавата-членка да изпълни изискванията в рамките на определен период, обикновено два месеца.

Ако държавата-членка не спази изискванията на Аргументираното становище, Комисията може да реши да заведе дело пред Съда на европейските общности. В случай, че съдът установи нарушение на Договора за създаване на Европейската общност, от съответната държава-членка се изисква да предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията.

Член 228 от Договора за създаване на Европейската общност дава на Комисията правомощие да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с решение на Съда на Европейските общности. Също така, съгласно този член Комисията може да поиска от Съда да наложи финансова глоба на съответната държава-членка.

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния електронен адрес:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

 
Излезе заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Емине-Иракли” № РД-560/21 .08.2009
Автор forthenature.org   
02 September 2009

 В заповедта е посочена изрична забрана за „изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра” на територията на цялата зона. Липсва обаче ясна забрана за строителство.

Съгласно точка 8 от заповедта за определени парцели, в които е забранено строителството, но само „до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово изменение”. От заповедта за временна забрана за строителство са изключвани парцелите на най-нашумелия инвеститор в местността, швейцарската офшорка Swiss Properties (вижте картата към новината).

Впечатление прави и продължаващото упование на МОСВ в стария Териториален устройствен план на Община Несебър, чиято екологична оценка е с отдавна изтекъл срок на годност (още през 1998 г.). Друго „недоразумение” е, че съгласно Директивата за опазване на природните местообитания (която допълва и доразвива Директивата за птиците), единствено научни аргументи относно биоранообразието следва да са в основата на изводи по отношение на обявяването и управлението на защитени зони. В този смисъл, стар ТУП е недействителен аргумент…

Заповедта за обявяване на защитените зони е най-важния документ, определящ начина на тяхното опазване и управление, тъй като чрез нея се определят начините на използване и ограниченията за извършване на определени типове дейности в зоната, които биха имали отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията. Въпреки това, липсата на изрична забрана за строителство на територията на цялата зона не означава, че строителството е разрешено - всички инвестиционни планове, проекти и програми трябва да преминават оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета на опазване на Натура 2000 зоната и при поява на отрицателно въздействие съгласно Директивата за екологичната отговорност инвеститорите са задължени за своя сметка да премахнат обекта и да рекултивират природата.

Допълнителна информация: местност Иракли е предвидена за защитена зона както по Директивата за птиците, така и по Директивата за местообитанията. Очакваме отбелязаните пропуски да не бъдат повторени при издаването на заповед за обявяване на защитената зона за местообитанията и подчертаваме, че никакви действия на „инвеститори” до момента на излизане и на тази заповед не са законосъобразни.

Защитената зона вече е негативно повлияна от наличните инвестиционни проекти:
- Над 600 м. от устието на р. Вая са дигирани и крайречната растителност е напълно унищожена. За възстановяване на крайречната растителност на устието на реката следва на се приемат активни възстановителни мерки. В заповедта е пропуснато да се заложат ясни забрани за промяна на естествения характер на речните корита и за унищожаване на крайречната растителност в буферна зона около реката.
- Над 10 000 м2 ливади са разчистени от тревната и храстова растителност и е стартирало строителство на триетажна сграда в непосредствена близост до устието на реката. Зоната на строителството би трябвало да попада в буферна защитна за реката зона.

От директното унищожаване на местообитания край р. Вая са повлияни следните видове: късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - в крайречната гора гнезди една от 5те установени двойки за зоната, както и поне 3 двойки земеродно рибарче (Alcedo atthis), които гнездят и живеят в крайречната гора.

В случай на разрешаване на строителство в изоставените ниви, овощни градини и лозя ще бъде повлияно върху птиците, размножаващи се в сухи ливади с разпокъсана растителност - такъв тип земи са разположени около река Вая, както и в ливадите, разположени над крайбрежието между асфалтовия път с. Баня – м. Иракли и защитената местност „Иракли”, както и сухите ливади около село Емона. Такива птици, разпространени на Иракли, са ливаден блатар (Circus pygargus), турилик (Burhinus oedicnemus), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza hortulana), синявица (Coracias garrulus), както и видове, размножаващи се в дървесните и храстови пояси между нивите и от нивите към гората: червеногърбата сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), белочела срвачка (Lanius nubicus).

От видовете, които се хранят в сухи ливади с разпокъсана горска растителност ще бъдат засегнати следните видове, срещащи се в защитена зона „Иракли”: орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел(Hieraaetus pennatus), козодой (Caprimulgus europaeus), осояд (Pernis apivorus).

Становище на Сдружение за дива природа „Балкани” относно проект на заповед за защитена зона Иракли

Текстът на ЗАПОВЕД № РД-560 от 21 август 2009

 
Становище на СДП Балкани по проект на заповед на Защитена зона Емине - Иракли (за птиците)
Автор Сдружение за дива природа ‘БАЛКАНИ”   
02 September 2009

Становище относно: Процедура по издаване на заповед за обявяване на защитена зона “Емине” BG0002043, и молба на основание АПК за третиране на СДП БАЛКАНИ, като заинтересована страна по процедурата

Уважаема госпожо министър,

Искаме да изразим становище по точка 7  и 8 от предложените забрани в проекто заповедта за обявяване на защитена зона “Емине” BG0002043.

Искаме да мотивираме необоходимостта от въвеждане на предвидените в точката ограничения за територията на цялата зона.

Преди всичко следва отново и отново да се посочва, че основна цел на зоните от НАТУРА 2000 за опазване на дивите птици е опазването на видовете птици от безпокойство и опазването на техните местообитания от увреждане. Този инструмент обаче не е изолиран само до НАТУРА 2000 зоните, а се прилага за целия район на разпространение на тези видове. Разликата е, че изискуемото ниво на опазване в НАТУРА 2000 зоните е по-високо. Така или иначе обаче смисъла на Директивата ясно посочва, че това е система от взаимосвързани мерки и състоянието на една НАТУРА 2000 зона и необходимото ниво на опазване са пряко свързани със състоянието на съответния вид в местообитанията и популациите извън НАТУРА 2000 зоните. Колкото повече съответния вид е застрашен като цяло, толкова по- голяма следва да е ролята на обявените НАТУРА 2000 зони за поддържане на популациите на видовете и местообитанията.

В тази светлина налагането на ограниченията предвидени в точка 8.1. става абсолютно необходимо. В резултат на системното и безпардонно нарушаване на екологичното законодателство свързано със застрояването, а именно липса на оценка на кумулативните ефекти от множество проекти, незачитане на нормите на Наредба No 7 за устройство на територията и системното несъобразяване с решението по екологична оценка за ОУП на Несебър от 1997 година , понастоящем териториите и местообитанията разположени в съседство със защитената зона са подложени на 100% унищожение и застрояване. Допускането на застрояване даже в по-ограничени размери, при това в ключови местообитания н защитената зона, каквито са долината на река Вая и крайбрежната ивица изцяло би компрометирало целта с която се създава зоната. Всяко едно застрояване особено в тези части, които са предвидени за възможно застрояване според заповедта ще доведе до неминуемо унищожение на ключови местообитания – за размножаване и за струпване по време на миграция на видове предмет на опазване в защитената зона. Местообитания на 100% унищожени извън защитената зона в общините Несебър и Бяла. Освен това самите изградени сгради и съпътстващата инфраструктура ще представляват директна опасност за мигриращите птици.Ежегодно хиляди птици у нас загиват от сблъсъци със сгради,със стъкла на сгради,с електропроводи и с автомобили. Тази смъртност досега е била пренебрежимо малка в района на Емине –Иракли, но ще се увеличи драстично ако се реализира планираното мащабно строителство в района,което не е забранено за цялата зона според предложения от проекто-заповедта режим. При това следва да се има предвид, че в зависимост от вятъра и облачността птиците мигрират както покрай самия бряг така и до 10 и повече километри навътре в сушата.Така че ефектът от строителството ще се чувства осезаемо в цялата зона,а не в една част от нея само.
Строителството и създаването на жилищни зони в района ще има и още едно негативно въздействие върху мигриращите птици –светлинното “замърсяване”  водещо до объркване на нощните мигранти.Повече от 60% от мигриращите птици у нас са нощни мигранти.Светлините на градове и села,стадиони, увеселителни сгради,силни фарове и др ги объркват и ги привличат при което те кацат в непривична за тях среда/селищна/ в безпомощно състояние и до следващата сутрин най-често стават жертва на котки,кучета,автомобили или хора.  Този ефект непознат досега в района на Емине –Иракли ,но много типичен за гр.Бургас например ще се разпростре и в защитената зона.

Поради тези ясни мотиви настояваме предвидените забрани в точка 8, включително и забраната за строителство да важат за цялата територия на защитената зона.

Предлагаме следната редакция на тази точка, като се разбие на отделни точки, а следващите се преномерират съответно:

“8. Забранява се строителството с изключение на територии със заварено завършено застрояване преди обяваване на защитената зона и с изключение на инвестиционни намерения за които са завършени всички съгласувателни и разрешителни процедури към датата на одобряване на заповедта.

Точки 8.2. и 8.3. запазват текстовете си, но важата за цялата зона и стават съответно 9-та и 10-та точка.

По отношение на точка 7.4. считаме, че е недопустимо да има каквито и да било изключения от забраната за изграждане на съоръжения за добив на електроенергия посредством силата на вятъра. Района на н.Емине и Иракли е може би най-неподходящото място за изграждане на такива съоръжения в цялата страна от консервационна гледна точка. Тук само дневните реещи се мигранти през есенната миграция са почти половин милион! Това определя не само европейско, но и световно значение на района като “гореща точка” на струпване на мигриращи ята птици. Ако до момента на обявяване на заповедта бъде завършена успешно процедура за ветропарк на това място това само ще покаже колко несъвършена,фиктивна и нефункционална е в момента процедурата по ОВОС и оценка за съвместимост прилагана у нас. Такова едно евентуално решение следва незабавно да се отмени защото то би довело до тежки последствия за птиците на цяла Източна Европа и да бъдем без съмнение подложени на наказателна процедура от страна на ЕК. При това няма оправдание за инвеститорите и експертите по ОВОС и ОС ,че не са имали информация за значимостта на Емине в това отношение тъй като има от години множество български и чуждестранни публикации по тази тема ,а и през 2007 г. излезе книгата “Орнитологично важните места в България и Натура-2000” на БДЗП ,където са посочени конкретни данни за числеността на мигриращите видове птици над Емине. Евентуалните негативни последствия едни вятърни генератори на това място бихме окачествили като “катастрофални” с цялата отговорност на една такава квалификация.


Дата: 14.08.2009
С уважение: Андрей Ралев
/член на УС, лице с представителна власт/

 Становище на Сдружение за дива природа „Балкани” относно проект на заповед за защитена зона Иракл PDF

 
Млад мъж е бил убит при скандал на плажа в Иракли
Автор dnevnik.bg   
30 June 2009

Мъж от София е бил прострелян след скандал между две компании, лагеруващи на плажа в местността "Иракли", съобщи БТА. Инцидентът е станал около 22.45 часа снощи. Между двете компании е възникнал скандал, прераснал в сбиване, в резултат на което е прострелян 21-годишен младеж.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/06/30/746431_mlad_muj_e_bil_ubit_pri_skandal_na_plaja_v_irakli/

 
Становище на неформална група „Да спасим Иракли”
Автор daspasimirakli.org   
30 June 2009

Становище на неформална група „Да спасим Иракли” по повод на нещастния случай, довел до убийството на 21-годишния Григор Н.

Неформална гражданска група Да спасим Иракли изразява своите искрени съболезнования на роднините и близките на загиналия Григор. Смъртта му ни потресе и като граждани настояваме за прозрачен и справедлив съдебен процес, за чието развитие ще следим.

Поради липса на изчерпателна и еднозначна информация, относно случилото се на Иракли убийство на 29-ти юни вечерта, Да спасим Иракли се въздържа от позиция на друга основа, освен на свои основни убеждения като:

- Не смятаме, че посещението на плаж с оръжие и ротвайлери е адекватно и може да доведе до нещо друго освен до конфликт.
- В памет на Григор, смятаме,че е наложителен публичен и прозрачен съдебен процес, който да ни увери в това, че има действаща и независима съдебна система, дори за бившите кадри на Министерството на Отбраната.
- Винаги сме смятали, че на Иракли трябва да има къмпинг, кодекс за употребата на мястото, а опъването на палатки да се ограничи в определена за това зона в интерес на природата и нейното опазване. Настояваме общината вместо да поставя всички палатки извън закона да намери адекватна алтернатива.

Още веднъж изразяваме искреното си неразбиране за това как общуването с природата и оръжието могат да съжителстват - който е закупил и носи оръжие в себе си, обикновено има намерение и да го използва.

Подобно поведение и хроника беше типична за дискотеки и курорти – онова, в което сме се надявали Иракли никога да не се превърне и сме ужасени от пренасянето на този вид псевдо-цивилизационна диващина, там, където човек отива заради хармонията и спокойствието.

 
Шествие "Оставете Рила, Витоша и Иракли на мира"
Автор daspasimirakli.org   
27 June 2009
Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” организира шествие за българската природа на 2 юли 2009 г., четвъртък, от 17.30 ч. То ще започне от Пилоните на НДК и ще завърши в градинката на «Св. Климент Охридски» до парламента.

«Оставете Рила, Витоша и Иракли на мира», се казва в обръщението на природозащитниците. «Повече от три години се борим с отиващото си правителство да свърши нещо елементарно – да спре незаконното строителство на Иракли, Рила и Витоша, да запази един от последните девствени плажове по Черноморието, да запази един от символите на България – района на Седемте рилски езера, да запази най-стария природен парк на Балканите, да прояви малко морал.
Продължава...
 
Кой улови "Златна рибка"
Автор dnevnik.bg   
23 June 2009

Багери са разрушили 20 бунгала във вторник призори в къмпинга "Златна рибка". Този сигнал получи "Дневник" във вторник сутринта от "Хелио-тур С". Причината се оказаха 17.4 дка, за чиято собственост спорят "Хелио-тур С", собственост на Николай Банев, и три физически лица. Ако случката се беше разиграла няколко седмици по-късно, сигурно щеше да бъде запечатана от фотоапаратите на стреснати почиващи и да нанесе поредния шамар и върху без това спорния имидж на Черноморието като туристическа дестинация.

Още http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/06/23/742752_koi_ulovi_zlatna_ribka/

 
Багери превзеха къмпинг ”Златна рибка”
Автор dir.bg   
23 June 2009
Частни собственици събориха бунгалата и санитарните помещения на къмпинг "Златна рибка" в нарушение на прокурорска забрана за посегателство върху имота.
Акцията е започнала в 6,15 часа тази сутрин с помощта на частна охранителна фирма "Аркус сигурност". Прокуратурата в Бургас започна проверка по случая, предаде БНР. Спорът е за около 20 дка терен, възникнал заради заменка на горски фонд за част от къмпинг "Златна рибка". В същото време обаче теренът се води в активите на фирма "Хелио турс", която стопанисва къмпинга.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Последна >>

Резултати 35 - 51 от 100